Bristol Hippodrom - Santo 10.12.19 - HappyDonut Photo Booth